Yeşu (Joshua)Back to previous chapterNext chapter
Ana Sayfa

Bölüm 18

Öbür Toprakların Bölüşülmesi

1 Ülkenin denetimini eline geçiren İsrail topluluğu Şilo'da bir araya geldi. Orada Buluşma Çadırı'nı kurdular.

2 Ne var ki, topraktan henüz paylarını almamış yedi İsrail oymağı vardı.

3 Yeşu, İsrailliler'e, "Bu uyuşukluğu üzerinizden ne zaman atacaksınız, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği toprakları ele geçirmek için daha ne kadar bekleyeceksiniz?" dedi.

4 "Her oymaktan üçer adam seçin. Onları, ülkeyi incelemeye göndereceğim. Miras edinecekleri yerlerin sınırlarını belirleyip kayda geçirerek yanıma dönsünler.

5 Bu toprakları yedi bölgeye ayırsınlar. Yahuda güney bölgesinde, Yusufoğulları kuzey bölgesinde kalsın.

6 Yedi bölgeyi belirleyip kayda geçirdikten sonra, sonucu bana getirin. Burada, Tanrımız RAB'bin önünde aranızda kur'a çekeceğim.

7 Levililer'e gelince, onların aranızda payı yoktur; mirasları RAB için kâhinlik yapmaktır. Gad ve Ruben oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısı ise RAB'bin kulu Musa'nın Şeria Irmağı'nın doğusunda kendilerine verdiği mirası almış bulunuyorlar."

8 Yeşu, toprakları kayda geçirmek için yola çıkmak üzere olan adamlara, "Gidip toprakları inceleyin, kayda geçirip yanıma dönün" diye buyurdu, "Sonra burada, Şilo'da, RAB'bin önünde sizin için kur'a çekeceğim."

9 Adamlar yola çıkıp ülkeyi dolaştılar; kent kent, yedi bölge halinde kayda geçirdikten sonra Şilo'da, ordugahta bulunan Yeşu'nun yanına döndüler.

10 Yeşu Şilo'da RAB'bin önünde onlar için kur'a çekti ve toprakları İsrail oymakları arasında bölüştürdü.

Benyaminoğulları'na Verilen Topraklar

11 Boy sayısına göre Benyaminoğulları oymağı için kur'a çekildi. Paylarına düşen bölge Yahudaoğulları'yla Yusufoğulları'nın toprakları arasında kalıyordu.

12 Topraklarının sınırı kuzeyde Şeria Irmağı'ndan başlıyor, Eriha'nın kuzey sırtlarına doğru yükselerek batıda dağlık bölgeye uzanıyor, Beyt-Aven kırlarında son buluyordu.

13 Sınır oradan Luz'a (Beyt-El'e), Luz'un güney sırtlarına geçiyor, aşağı Beyt-Horon'un güneyindeki dağın üzerinde kurulu Atrot-Addar'a iniyor,

14 bölgenin batısında Beyt-Horon'un güneyindeki dağdan güneye dönüyor ve Yahudaoğulları'na ait Kiryat-Baal (Kiryat-Yearim) Kenti'nde son buluyordu. Bu batı tarafıydı.

15 Güney tarafı Kiryat-Yearim'in batı varoşlarından başlıyor, Neftoah sularının kaynağına uzanıyordu.

16 Sınır buradan Refaim Vadisi'nin kuzeyindeki Ben-Hinnom Vadisi'ne bakan dağın yamaçlarına varıyor, Hinnom Vadisi'ni geçip Yevus'un güney sırtlarına, oradan da Eyn-Rogel'e iniyordu.

17 Kuzeye kıvrılan sınır Eyn-Şemeş ve Adummim Yokuşu'nun karşısındaki Gelilot'a çıkıyor, Ruben oğlu Bohan'ın taşına iniyor,

18 sonra Arava Vadisi'nin kuzey sırtlarından geçip Arava'ya sarkıyor,

19 buradan Beyt-Hogla'nın kuzey yamaçlarına geçiyor, Lut Gölü'nün kuzey körfezinde, Şeria Irmağı'nın güney ağzında bitiyordu. Güney sınırı buydu.

20 Şeria Irmağı doğu sınırını oluşturuyordu. Boy sayısına göre Benyaminoğulları'nın payına düşen mirasın sınırları çepeçevre buydu.

21 Boy sayısına göre Benyaminoğulları oymağının payına düşen kentler şunlardı: Eriha, Beyt-Hogla, Emek-Kesis,

22 Beyt-Arava, Semarayim, Beyt-El,

23 Avvim, Para, Ofra,

24 Kefar-Ammoni, Ofni, Geva; köyleriyle birlikte on iki kent.

25 Givon, Rama, Beerot,

26 Mispe, Kefira, Mosa,

27 Rekem, Yirpeel, Tarala,

28 Sela, Haelef, Yevus (Yeruşalim), Givat ve Kiryat; köyleriyle birlikte on dört kent. Boy sayısına göre Benyaminoğulları'nın mirası buydu.

Back to previous chapterNext chapter
Back | Next